Connect with us

Cephe Sistemleri

Güneş Kontrolü: Güneş Kırıcı ve Rafları

Yayın Tarihi:

Prof. Dr. Salih Ofluoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Enformatik Bölümü Başkanı

Yapımları ve işletimleri sırasında binalar yüksek miktarda enerji tüketir ve karbon salınımına neden olurlar. Bu nedenle binaların iklim değişikliği üzerinde önemli etkisi vardır ve bu konuda farkındalık artmaktadır [1]. Bu sorunla başa çıkabilecek, enerji tüketimi daha etkin ve daha fazla yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmayı teşvik eden sürdürülebilir bina çözümlerine yönelik Türkiye’de ve dünyada yönetmelik, sertifikasyon ve insiyatifler bulunmaktadır [2,3,4,5].

Sürdürülebilir binalar, yerel iklim,  güneş ve rüzgar vb. doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak yapılı çevre oluştururlar. Bu yapılar ilke olarak fosil kaynaklı enerji kullanımını en az düzeyde tutar ve en az mekanik destekle, mevcut doğal pasif iklimlendirme olanaklarıyla binalarda hedeflenen ısısal ve görsel konfor ile hava kalitesini sağlarlar. Pasif iklimlendirme olanakları bina tasarım sürecinde erken evrelerden ilerleyen safhalara kadar dikkate alınır.

Tüm pasif tasarım öğeleri arasında, ısısal ve görsel konfora büyük etkisi nedeniyle ve önemli bir yenilebilir enerji kaynağı olması açısından güneş en yaşamsal olanlarındandır ve güneşe erişimin sağlanması çok önemlidir. Yoğun bina dokusunun bulunduğu şehirlerde güneşe erişimin olması önemli bir haktır. Güneş erişimi ve bina gölgelerini bazı ülkelerin yasalarında da yer almaktadır [6].  

Güneş hareketini anlamak ve ondan faydalanmak, mekanlar için ısısal ve görsel konforun sağlanması açısından çok önemlidir. Bunun için alınabilecek önlemler mevsimsel ve günlük olarak sınıflandırılabilir:

MEVSIMSEL ÖNLEMLER: GÜNLÜK ÖNLEMLER:
Kış ayları: Pasif olarak binayı ısıtmak için güneşin etkisini arttırmak Sabah: Alçakta olan güneşin ısısını kazanmak ve gün ışığı kamaşmasını önlemek
Yaz ayları: Pasif olarak binayı soğutmak için güneşin etkisini azaltmak Öğle: Gün ortası yüksek güneş ısısından oluşacak aşırı ısınma ve soğutma yükünü azaltmak, farklı yerler ısıyı kazanma ve enerji üretmek
Öğleden sonra: Aşırı ısınma ve kamaşmadan kaçınmak

Güneşe bağlı pasif iklimlendirme için mevsimsel ve günlük önlemler

Güneşin farklı mevsim ve saatlerdeki konumu, bina ile yaptığı azimut ve yükseklik (altitude) açılarıyla ölçülür. Yükseklik açısı güneşin yer düzlemiyle yaptığı düşey açıdır. Günün aydınlık olduğu saatlerde bu değer 0<x<90 derece arasındadır.  Azimut açısı güneş ve gerçek (coğrafi) kuzey arasındaki açıdır (-180<x<180 aralığındadır ve kuzeyden saat yönünde pozitiftir).

Güneşin azimut ve yükseklik açısının hesaplanması


Yükseklik ve azimut açıları yılın farklı zamanlarında değişkenlik gösterir. Güneş ve gölge hesaplamasında ve güneşin ışıma etkisini hesaplarken Türkiye’nin bulunduğu kuzey yarım küre için yılın aşağıdaki bazı önemli günlerini dikkate almak gereklidir:

Gün

Dönümleri

21 Haziran En uzun gün/En kısa gölge
Güneş en büyük yükseklik açısında (yaz gündönümü)
21

Aralık

En uzun gece/En uzun gölge
Güneş en alçak yükseklik açısında (kış gündönümü)
Ekinoks Zamanları 21

Eylül

21

Mart

Gece ve gündüzün eşitliği
Güneş rotasında ortalama zamanlar

Güneş-gölge çalışmaları için önemli tarihler

Bu değerler arsa üzerinde tasarlanacak tüm yapılı (binalar) ve yapılı olmayan (peyzaj) çevre ile ilgili kararları etkiler. Binaların ne kadar yüksek, arsanın neresinde ve mevcut yapılı çevreden ne kadar uzakta olması gerektiği, pencere ve kırıcıların boyutları ve konumları bu bilgiden etkilenir.

Elle yapılabilecek güneş-gölge hesaplamaları için yılın belirli bir tarih ve saatinde, belirli bir coğrafi bölgedeki güneşin azimut ve yükseklik açılarını bilmek gerekir. Bu bilgiler Web üzerinde yer alan çeşitli meteoroloji ve astronomi sitelerinden öğrenilebilir. Azimut ve yükseklik açı bilgileri ayrıca güneş ile ilgili analizler yapan birçok BIM yazılımında verilen tarih için otomatik olarak elde edilmektedir. Bu yazılımlar, güneş-gölge analizleriyle, binaların çevre topoğrafya ve yapılı çevre gölge ve güneş etkileşimini; güneş ışıması analizleriyle, güneşin bina yüzeyi üzerinde ısıtma etkisi ile PV ile enerji üretme potansiyelini ve gün ışığı analizleriyle, mekanlardaki doğal ışıkla oluşan aydınlık düzeyini ölçebilmektedir [7].

21 haziran (15:00)

Yaz gün dönümü

21 Aralık (15:00)

Kış Gün dönümü

21 Mart – 21 Eylül (15:00)

Ekinoks zamanları

Autodesk Revit kütle modeli üzerinden bir Müze binası önerisi için kavramsal güneş gölge analizi

Binanın doğru yönlendirilmesi pasif iklimlendirmede görsel ve ısısal konforun sağlanması açısından önemlidir. Binanın uzun yüzeyinin batı-doğu yönünde olması tercih edilir. Bu yönlenme tutarlı bir şekilde günışığı alınımı ve uzun yön boyunca da ışık kamaşmasını kontrol etme imkanı verir. Büyük ve geniş yapılarda ise boşluklar sağlanarak gün ışığı arttırılabilir. Gün ışığının fazla gelmesi yazın mevsimsel aşırı ısınmaya neden olabildiği için yüksek günışığını düşük ısı geçirgenliği ile sağlayan gelişmiş özellikli camlar bir çözüm olabilir.

Gün ışığı için 1-en kötü; 3-orta ; 2-en iyi yönlenmeye sahiptir. Bina içindeki oluşturulan boşluklarla gün ışığı ve ısısının sağlanması

Daha iyi güneş erişimi için bina yönlendirme ve kütle üzerinde boşluk oluşturma [8]

Güneş kırıcı ve ışık rafları

Binanın biçimi, yönlendirilmesi ve malzeme kararları ile kullanıcı konforu, verimi ve bina enerji tüketimi belirli bir düzeye ulaştırılacaktır. Güneşin görsel ve ısısal etkisini daha fazla düzenlemek için güneş kırıcı (sunshaders) ve raflarından (light shelves) yaygın olarak faydalanılmaktadır.

Güneş kırma, güneş ışığının günün veya yılın belli zamanlarında mekanlara girmesini sağlamak ve diğer zamanlarda engelleme faaliyetidir. Bu işlem binanın biçimi ve mevcut strüktürel elemanları kullanılarak sağlanabildiği gibi güneş kırıcı adı verilen cepheye eklenen çoğunlukla PVC, alüminyum, çelik ve ahşap malzemeden oluşan profillerle de gerçekleştirilebilir.

Şekil 4: Güneşin mevsimsel değişen konumuna göre önlem almak [8]

Güneş kırma stratejileri genellikle konsollar, panjurlar ve düşey-yatay kayıtlarla sağlanmaktadır. Gün ışığının ısısal etkisinin içe geçmesini engellediği için kırıcıların bina dışında olması tercih edilir. Kırıcılar sabit, elle veya mekanik ayarlanabilir olabilirler. Sık kullanılan yöntem en çok güneş ışığının geldiği yön olan güney için sabit yatay konsollardır. Bu konsolların uzunluğu güneşin en tepede olduğu yaz ve en alçakta olduğu kış günlerinde ışığın geliş açısına göre hesaplanır. Genellikle doğu ve batı yüzeyleri sabah ve öğleden sonra alçak açıdan gelen güneşi önlemek için düşey kayıtlara ihtiyaç duyarlar. Yaygın olarak kullanılan ışık rafları ve etkileri şu şekildedir [9]:

  1. Standart yatay konsol tipidir ve güney cephelerinde tercih edilir.
  2. Konsolun parçalanarak kullanıldığı ve ışık geçiriminin daha fazla azaltıldığı bir kırıcı tipidir.
  3. Konsol ucuna ek yapılarak güneşin daha alçak olabilecek açılardan girişi engellenmiştir.
  4. Panjur tipi çözüm en az gün ışığının girişini sağlar.
  5. Bu tip 3 ve 5 no’lu etkiyi sarkan panjur ile sağlamıştır.
  6. Bu kırıcı tipi 1 no’lu çözümü aralıklı elemanlarla gerçekleştirmiş ve daha fazla gün ışığının girişine izin vermiştir.
  7. Bu çözüm 3 no’lu tip ile benzerlik gösterir. Profil ucuna ek parça koymak yerine açısı eğilerek aynı etki elde edilmiştir.
  8. Binanın batı ve doğu yönlerinde kullanılan düşey kırıcı tipidir.

 

Sık kullanılan ışık kırıcı tipleri [9]

Gün ışığının etkisini düzenlemek ve iç mekanlarda daha derin alanlara girişini sağlamak için kullanılan bir çözüm ışık raflarıdır. Raflar zorunlu olmasa da dışarıda kırıcı özelliğine sahip bir konsol ve iç mekana doğru bazen dışarıdaki parçaya birleşik konsol yardımıyla, gelen ışığın mekanın daha az aydınlanan kısımlara az bir kayıpla yansıtılmasını sağlarlar. Işık rafı yerleştirilen duvarlar çoğu kez yüksek pencerelidir. Raf pencereyi ikiye böler. Üst pencereden gelen ışık yansıtılırken pencerenin hemen yanında yüksekten gelen şiddetli gün ışığından oluşabilecek kamaşma engellenir. Rafların tavan ve çatı aydınlık pencerelerinde düşey yansıtıcı olarak kullanılan tipleri de bulunmaktadır.

Işık rafları yoluyla ışığın iç mekana erişimi

Sonuç

Bu yazıda ifade edildiği gibi güneş bir pasif iklimlendirme ve enerji kaynağı olarak önemli bir yere sahiptir. Bina biçimi ve binanın yeri ile ilgili kararlarda güneşin mevsimsel ve günlük hareketini dikkate almak, bu etkiyi düzenlemek için güneş kırıcı ve raflarını yapıya eklemek kullanıcı konforu ve binanın enerji tüketimi açısından faydalar sağlamaktadır. Son yıllarda farklı tasarım alternatifleri için güneş-gölge ilişkileri, gün ışığı seviyesi, yüzey ışınım miktarları ile kırıcı/raf gibi elemanların profilleri sayısal araçlarla hesaplanabilmekte ve analizler üretilebilmektedir. Erken tasarım sürecinden itibaren bu araçları da katarak geliştirilecek, güneşe erişimi ve kontrolünü dikkate alan tasarımlar daha sürdürülebilir bir çevre için katkı sağlayacaktır.

Kaynakça:

[1] Farah, Yoosof, Building.co.uk, “Climate change summit to have dedicated Buildings Day”, 19 Ağustos 2015, URL: www.building.co.uk/news/climate-change-summit-to-have-dedicated-buildings-day/5077102.article

[2] Leadership in Energy & Environmental Design – LEED, US Green Building Council,
URL: www.usgbc.org/leed,

[3] Building Research Establishment Environmental Assessment Method – BREEAM,
URL: www.breeam.org,

[4] The Architecture 2030 Challenge , URL: www.architecture2030.org

[5] Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, URL: www.bep.gov.tr

[6] Prescription Act 1832, İngiltere, Ancient lights/right to light, URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Will4/2-3/71

[7]Ofluoğlu, Salih, “Performansa Dayalı Sürdürülebilir Kavramsal Mimari Tasarım Eğitimi, Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu (MSTAS 2015)

[8] Autodesk Building Performance Analysis Certificate Program
URL: sustainabilityworkshop.autodesk.com/bpac

[9]Ernest Orlando Berkeley National Laboratory, Environmental Energy Technologies Division , Tips for Daylighting with Windows, Ekim 2013

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Devamını Oku
Yorum yap

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Cephe Sistemleri

Schüco Almanya’nın en iyisi seçildi

Yayın Tarihi:

Türkiye’de de başarılı işlere imza atan Schüco, Almanya’da ekonomi dergisi Brand Eins ile araştırma şirketi Statita ortaklığında yapılan bir araştırma ile Almanya’nın en güvenilir 300 şirketi arasında ilk 20 şirket arasında yer aldı. Schüco, kendi faaliyet alanı olan “Binalar, yollar ve tedarikçileri” kategorisinde, en iyi şöhrete sahip, en itibarlı firma seçildi. “Schüco’ya güvenebilirsiniz” başlığı ile açıklanan rapora göre Schüco; dürüstlük, adalet ve inandırıcılık bakımından zirvede yer aldı.

Schüco genel merkezi tarafından yapılan açıklamada, şöhret ve itibarın her şirketin kartviziti olduğu belirtilerek bu kartvizitin partnerler, tedarikçiler, servis sağlayıcılar ve geniş halk kitlesi tarafından nasıl algılandığının önemli olduğu vurgulandı. Kurumsal itibarın objektif ve bilimsel temelli bir araştırma ile bu şekilde tescil edilmesinden onur duyduklarını belirten Schüco CEO’su Andreas Engelhardt, “İtibar konusunda Almanya’nın ilk 20 firması arasında yer almak kolay değil. Bu sonuç, çalışmamızın karşılığı olan büyük bir ödüldür ve doğru yolda olduğumuzu gösterir. Schüco’yu daha iyi hale getirmek için her gün çabalayan tüm çalışanlarımıza özel teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sonuç bizi rehavete sokmamalı, aksine sahip olduğumuz ünü sürdürmek ve daha da geliştirmek için her şeyi yapmaya devam etmeliyiz” dedi.

Schüco Türkiye Genel Müdürü Can Eren de sonucu mutlulukla karşıladıklarını ve elde edilen sonucun şaşırtıcı olmadığını dile getirdi. Eren, “Biz marka olarak Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde yaptığımız projelerde iş ortaklarımız ile işbirliğimizde bu karşılıklı güven ilkesi ile hareket ediyoruz. Dünya çapında bir marka olmanın bilinci ile sadece sistemlerimizde kalite ya da teknoloji öncüsü olmaya değil, hizmet kalitesi ve güvenilir bir iş ortağı olma konularına da hassasiyetle yaklaşıyoruz” dedi.

Araştırma nasıl yapıldı?

Çalışmada, Almanya’da 500’den fazla kişi çalıştıran şirketlere bakıldı. Statista ile birlikte, üç farklı yöntem kullanıldı: Bir pazar araştırması, bir uzman değerlendirmesi ve şirketlerin finansal oranları. Daha sonra her bir şirket 13 değerlendirme kriterinde değerlendirildi. Toplamda, puanlama modeline 25.000’den fazla şirket değerlemesi dahil edildi. Ayrıca önceden belirlenen güvenilirlik, sosyal sorumluluk, bir işveren olarak şirketin davranışı ve ürün kalitesi kriterlerine göre ölçümleme yapıldı. Bu çerçevede partnerler, çalışanlar, müşterilerden oluşan 5 binden fazla kişi ile görüşüldü ve onların değerlendirmesi alındı. Bu sonuçlar, itibar ve pazarlama odaklı profesörler, reklam ve PR ajanslarının sahip ve yöneticileri, insan kaynakları temsilcileri ve üst düzey uzman, yöneticiler de dahil olmak üzere seçkin bir kadro tarafından değerlendirildi.

Bu sübjektif değerlemelere ek olarak, son üç yılın mali oranları değerlendirmede objektif bir değişken olarak dikkate alınmıştır. Çünkü finansal istikrar, piyasada uzun vadeli bir iş ortağı olarak hareket etmek için güvenilir bir temeldir. Her şirketin finansal istikrarı, şu üç faktörle değerlendirildi: Varlıkların iadesi, öz kaynak oranı ve faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışı.

Toplam puana göre şirketler beş ile üç yıldız arasında üç farklı sınıfa ayrıldı. Schüco beş yıldız alarak, genel puanı endüstri ortalamasının üzerinde olan şirketlerden biri haline geldi. Böylece derecelendirilen tüm firmaların en üst %20’si arasında yer aldı.

Tanımlanan ilk 300 şirket, piyasada adil, dürüst ve inandırıcı olarak sayılan şirketlerdir. Böylece ulaşılan 20. sıra ve kendi kategorisinde ise liderlik, Schüco’nun itibarı için şunu göstermektedir: Bir işveren, mal ve hizmet sağlayıcı, iş ortağı ve toplum üyesi olarak Schüco’ya güvenebilirsiniz.

Pencereler, kapılar ve cepheler için sistem çözümleri

Schüco; pencere, kapı, cephe, sürme, kış bahçesi, villa kapıları ve güneş kırıcı sistemleri geliştirmekte ve satmaktadır. Bina kabuğu uzmanları, konut ve ticari amaçlı binalara yönelik inovatif ürünlerin yanı sıra proje sürecinin her aşamasında; ilk fikirden tasarıma, imalat ve montaja kadar danışmanlık ve yazılım çözümleri sunmaktadır. Ürün ve hizmet yelpazesi, üretim makineleri ve 360° sürdürülebilirlik döngüsü ile tamamlanmaktadır.

Schüco dünya çapında 4.700’ün üzerinde çalışanı ile sunduğu teknoloji ve hizmet açısından bugünün ve geleceğin endüstri lideri olma hedefi ile çalışmaktadır. Bu amaçla firma mevcut piyasa trendlerini ve standartlarını göz önüne alarak, bina kabukları için sürekli olarak yeni ürün ve hizmetler test etmekte ve geliştirmektedir. Dünya genelinde 12.000 uygulamacı, planlamacı, mimar ve yatırımcı Schüco ile birlikte çalışmaktadır. Firma 80’in üzerinde ülkede faaliyet göstermekte olup 2017 yılında yıllık 1.575 milyar euroluk bir ciroya ulaşmıştır.

Devamını Oku

Cephe Sistemleri

Colt Shadoglass: Hem şık hem fonksiyonel

Yayın Tarihi:

Geçmişi 1931 yılına dayanan Amerika menşeli Colt firması güneşten koruma sistemleri konusunda oldukça iddialı. Shadoglass güneş koruma sistemi parlama problemini asgariye indirirken havalandırmaya yardımcı oluyor.

Shadoglass, cephenin önünde hem dikey hem de yatay olarak monte edilebilen sabit veya hareketli bir güneş koruma sistemidir. Bu alüminyum kafes sistemi ayrıca havalandırma için birincil veya ikincil cephe elemanı olarak uygundur ve diğer Colt ürünleriyle birleştirilebilir.

Özellikleri ve Faydaları
Colt Shadoglass, sabit veya hareketli cam çıtalar için tasarlanmıştır.

Kurulumda diğer Colt ürünleriyle birleştirilebilir. Shadoglass sistemi güneş ışınları ile ısıl kazanımları azaltmaya yardımcı olur, bu sayede parlama problemlerini azaltır ve doğal ışığın girişini en üst düzeye çıkarırken, havalandırma sistemi masraflarından da tasarruf etmeyi sağlar.

Dört standart Shadoglass sistemi vardır, ancak ürünü her projeye uyarlamak için özel sistemler tasarlanabilir.

Shadoglass’ın hareket sistemi komple cepheleri kontrol edebilen lineer aktüatörlerin kurulumuna dayanmaktadır.
Tasarımcının gereksinimlerini karşılamak için çeşitli renklerde ve yüzey tipinde çıtalar mevcuttur. Shadovoltaic sisteminde bile, fotovoltaik hücreler daha büyük enerji verimliliği için cam laminatın içine entegre edilmiştir.

Tüm ana bileşenler, ekstrüde alüminyum alaşımlı tip 6063 T6 ve paslanmaz çelik bağlantı elemanlarında üretilmektedir.

Camın özellikleri, sistemin estetiğine ve tasarımının diğer gereksinimlerine göre belirlenir. Mevcut olan camların kalınlığı 8 mm ila 16 mm arasındadır. Cam levhalar ısı emdirme/ısı banyosu testine tabi tutulur ve kenarları herhangi bir gerilimden kaçınmak için işlenir. Tüm ana bileşenler ekstrüde alüminyum alaşım tipi 6063 T6 ve sabitleme elemanları paslanmaz çelik olarak üretilir.

Colt’un Shadoglass’ı, doğal ışıkların yüksek kullanımını, lamellerin fonksiyonel tasarımıyla birleştirir. Kontrol sistemi, güneş ışığının bu sistemin cam çıtalarına dikey olarak yansıtılmasını sağlar, böylece yaz aylarında, güneş ışığının enerjisinin emilmesi ve yansımasıyla maksimum etki elde edilir.
Dış sıcaklıklar daha düşük olduğunda, lameller, güneşin ısısı (pasif güneş enerjisi), parlama ve yansımaları engellemeden, en iyi şekilde kullanılabilmek üzere yönlendirilmiştir. Seçilmiş olan sabit cam veya mobil cam dış kaplamaların tipine, baskıya, levhaya vb. bağlı olarak, her bir uygulama için ışık ve radyasyon iletimi kesin olarak belirlenebilir. Cam çıtalardan dışarıya olan görüş, tamamen kapalı konumda bile engellerden uzak tutulur. Shadoglass, cam lamelleri cam destekleri üzerine, tüp şeklindeki bir desteğin altına veya çıtanın her iki tarafındaki cam destekleri üzerine monte etme seçeneği sunar. Çıtalar hem destek ayakları arasında hem de bunların önüne monte edilebilir.

LS 1 sistemi, statik destek için, dikmeler veya bunların önleri arasındaki cam destekleri ile bir alüminyum boru şeklinde destek üzerine monte edilen bir cam bıçağa sahiptir. Bu şekilde, 3,600 mm’lik profiller arasında maksimum bir ayırma elde edilebilir. Standart çıta genişliği 300 mm ila 600 mm arasında değişir.

Bu tipte, normalde sadece ferforje sabitleme ile dikey modülde kullanılan iki sabitleme noktası ile büyük uzunlukları kapama seçeneği mevcuttur. Ayrıca, yüksek cephe direnci sağlar.

Shadoglass LS 2 sistemi, her iki tarafta da dikmeler veya bunların önündeki cam destekleri üzerinde enine şekilde kesilmiş bir cam bıçağa sahiptir. Bıçak statik gücünü camlara borçludur. Profiller arasındaki maksimum ayrım 2,100 mm’dir. Çıtanın maksimum genişliği 550 mm’dir.

Shadoglass LS 3 sistemi, statik destek için, dikmeler arasında veya bunların önünde boru şeklinde bir alüminyum destek üzerine monte edilen bir cam bıçağa sahiptir. LS 1 sistemine kıyasla, bıçak, cam destekleri üzerinde değil, doğrudan boru şeklindeki bir destek üzerinde durur ve her iki tarafa da enine şekilde kesilir. Bu yapı ile, 4,000 mm’lik profiller arasında maksimum bir ayırma elde edilebilir. Çıtanın maksimum genişliği 600 mm’dir.

Shadoglass LS 4 sistemi, her iki tarafa da kontrol motorunun yerleştirildiği arka direk üzerindeki cam desteklerle enlemesine kesilmiş bir cam bıçağa sahiptir. Bıçak, statik gücünü cama borçludur. Profiller arasındaki maksimum ayrım 1,800 mm’dir. Çıtanın maksimum genişliği 600 mm’dir.

Shadoglass LS5 sistemi, camdaki sabitlemelerin azlığı nedeniyle cepheye maksimum şeffaflık sağlayan merkez tarafından tamamen döndürülen bir hareket sistemidir. Çıtalar, her bir uçta maksimum saydamlık sağlayan, tam olarak döndürülmüş bir merkez sistemi ile desteklenmektedir. Şeritler, ek bir destek olmadan 1800 mm’ye kadar uzunluklara izin veren bir ekstrüde profil ile uçlar tarafından sabitlenir. Bu destek, 600 mm’ye kadar olan çıta genişliklerini kullanabilir ve hem dikey hem de yatay uygulamalar için idealdir. Metal, kumaş, ahşap, seramik veya akrilik gibi farklı malzemelerle de kullanılabilir.

Devamını Oku

Cephe Sistemleri

Hayalinizdeki yaşamın adı

Yayın Tarihi:

Zer Muhteşem Yeni Yıl Konutları

Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kadıköy Göztepe’de hayata geçirdiği Zer Muhteşem Yeni Yıl Konutları’yla Ceylan İnşaat;  müşterilerine banka kredisi olmadan 72 ay vade ile faizsiz şirket finansmanı sunuyor.

Ceylan İnşaat’ın lansman fiyatlarıyla satışı tüm hızıyla devam eden projesi Zer Muhteşem Yeni Yıl Konutları için son düzlüğe girildi. Ceylan İnşaat;  müşterilerine banka kredisi olmadan 72 ay vade ile faizsiz şirket finansmanı sunduğu proje, sosyal ayrıcalıklarıyla adından söz ettiriyor.

Ulaşım ağının tam ortasında…

Bağdat Caddesi ve Fenerbahçe Stadı’na 500 metre, Kalamış Marina ve Moda’ya 750 metre mesafede bulunan Zer Muhteşem Yeni Yıl Konutları, ulaşım ağına yakınlığıyla da büyük beğeni topluyor. Yeni konuklarının metro, Marmaray, Avrasya Tüneli, metrobüs ve deniz yolu gibi ulaşım akslarına dakikalar içinde ulaşılabilmesine olanak tanıyan ZER Muhteşem Yeni Yıl Konutları, Bağdat Caddesi, Kalamış Marina ve İstanbul Finans Merkezi gibi şehrin cazibe merkezlerine komşu olmasıyla da diğer projelerden ayrılıyor. Sosyal ayrıcalıklarını da bir üst skaladan kurgulayan ZER Muhteşem Yeni Yıl Konutları, kullanıcılarına sosyal yaşamda eğlenceli ve keyifli zamanlar geçirmeyi vaat ediyor. Çocuklar güven içinde sosyalleşirken; açık yüzme  havuzu, çocuk yüzme havuzu, mini sinema salonu, fitness center, SPA (sauna, buhar odası, şok havuzu, hamam) gibi pek çok sosyal alanın bulunduğu projede yaşamın her daim renkli olması için çalışılıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle, çekirdek ailelerden kalabalık ailelere kadar farklı kesimlere hitap edecek proje; 91 m² ile 204 m² aralığındaki değişik tiplerde ve konumlarda alternatifler yer alıyor.

Projenin satışı devam eden son daireleri için Ceylan İnşaat, ‘Kişiye özel ödeme planı’ oluşturarak müşteri memnuniyetiyle çalıştığını bir kez daha kanıtlıyor. Proje kapsamında Ceylan İnşaat konuklarına, daire ve ticari alanlar için yüksek kar avantajıyla, peşin fiyatına vade farksız 72 aya varan vade seçenekleri ile taksit imkanı da sunuyor. Projede ayrıca, 360 derece manzara sunan seyir terası, bu seyir terasında yer alan kış bahçesi ve barbekü alanı da fark yaratan özellikler arasında bulunuyor. Konforun ve huzurun yanı sıra kentsel dönüşümle birlikte bölgenin değer kazanmasına olanak sağlayacak ZER Muhteşem Yeni Yıl Konutları, ideal bir proje olarak da öne çıkıyor.

Devamını Oku
Advertisement
Advertisement

Trendler